RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 28 z siedzibą w Warszawie 02-627, ul. Adama Naruszewicza 15 (P28).
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w P28 jest Pan Paweł ROWIŃSKI,
  tel. 723 243 679, e-mail: prowinski.iod@dbfomokotow.pl.
 3. Administrator danych osobowych – dyrektor Przedszkola – przetwarza dane osobowe, zbierane od Pani/Pana, w celu:
 • wykonania umowy – procesu rekrutacyjnego, pobytu dziecka w P28, upoważnienia do odbioru dziecka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na P28 na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, podstawa prawna 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu P28 polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes P28 – 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz P28 usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy, takie jak Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów, bank, a także organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub do obrony przed takimi roszczeniami, po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 3. Każdą z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub elektroniczną.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w P28 narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez P28 w celu zawarcia umowy,
  z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez P28 jest brak możliwości zawarcia umowy.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.