Przedszkolny program edukacji kulturalnej

Przedszkolny program edukacji kulturalnej
Twórcze Przedszkolaki

 

Edukacja kulturalna zawiera w sobie zarówno wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci, aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.

Edukacja kulturalna podkreśla możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania artystycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej.

 

Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem punktów:

– Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

– Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i tańce,

– Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Jak również koreluje z Przedszkolnym programem Wychowawczo – Profilaktycznym oraz przedszkolnym zestawem programów nauczania.

Chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność opracowania programu edukacji kulturalnej wspierającego rozwój dziecka. Program ten powstał z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3 – 6 lat i może być modyfikowany dla potrzeb i możliwości dzieci.

Budynek Przedszkola posiada własną, artystyczną tradycję. Placówka mieści się w willi Jadwigi Smosarskiej – urodzonej 23 września 1898 w Warszawie, zmarłej 1 listopada 1971 w Warszawie, wybitnej polskiej aktorki teatralnej i filmowej; absolwentki warszawskiej szkoły dramatycznej.

Od listopada 1939 Smosarska przebywała w USA, gdzie zajęła się pracą społeczną wśród Polonii. W 1970 powróciła do kraju, jednak dużo wcześniej, w 1948r. przekazała swoją posiadłość na warszawskim Mokotowie na cele społeczne; decyzją władz Warszawy od niemal 70 lat w budynku znajduje się nasze trzy oddziałowe przedszkole dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Przedszkole od wielu lat czynnie uczestniczy w działaniach związanych z edukacją kulturalną. Bierzemy udział w konkursach, plenerach, przeglądach, warsztatach, festiwalach organizowanych na terenie Dzielnicy Mokotów oraz całego miasta stołecznego Warszawy zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 

Główne cele edukacji kulturalnej:

 • podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i rozszerzenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy,
 • kształcenie wartości moralnych i społecznych,
 • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
 • podnoszenie jakości nowoczesnych metod edukacji kulturalnej,
 • przygotowanie do korzystania z masowych środków przekazu,
 • idea uczenia się poza przedszkolem,
 • kształcenie interkulturalne i wielokulturalne,
 • uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego społeczność.

 

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u dzieci osobowości i pozytywnych wzorców,
 • wypełnianie dzieciom wolnego czasu wartościowymi formami,
 • wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji,
 • rozbudzanie wrażliwości artystycznej,
 • promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków,
 • rozwój i realia zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności,
 • wdrażanie dzieci do dbałości i bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
 • poznawanie kultury własnego narodu i innych,
 • nawiązywanie kontaktów i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości,
 • integracja uczestników zajęć, integracja środowiska.

 

Metody pracy:

 • oglądowe (ilustracje, plansze, filmy, pokaz),
 • słowne (rozmowa, opowiadanie, wiersz, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka),
 • aktywizujące (scenki dramowe, inscenizacje, zabawy twórcze, uroczystości, spotkania z artystami, wystawy, konkursy, eksperymenty),
 • czynne (zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, rysowanie, tworzenie elementów przestrzennych, warsztaty, wycieczki).

 

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca zbiorowa,
 • praca w grupie.

 

Główne zadania, formy realizacji, odbiorcy i realizatorzy:

 

 ZADANIE FORMY REALIZACJI ODBIORCY REALIZATORZY
Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym Realizacja treści zawartych w podstawie programowej, rozszerzanych w ramach zajęć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem punktów:

 

• Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem: wycieczki do teatru, kina, zabawy parateatralne i dramowe podczas zajęć, teatr rodzicielski, teatr nauczycielski, przygotowanie przedstawień i występów

 

• Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i tańce: nauka piosenek, wierszyków, zajęcia muzyczno – rytmiczne, zajęcia taneczne

 

• Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne: wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami adekwatnie do tematyki zajęć

 

Dzieci z wszystkich grup Koordynator, nauczyciele, instruktorzy zajęć dodatkowych, rodzice
Organizacja i udział w wydarzeniach przedszkolnych i między przedszkolnych • Konkursy wewnątrz – przedszkolne: plastyczny, recytatorski

•Przygotowanie przedstawień z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Niepodległości, Dnia Mamy i Taty, Święta Babci i Dziadka, Zakończenia Roku Szkolnego

• Plastyczne warsztaty Bożonarodzeniowe

• Przegląd taneczny

• Teatrzyki w przedszkolu

• Koncerty muzyczne w przedszkolu

 

Dzieci z wszystkich grup, rodzice i nauczyciele Koordynator, nauczyciele, instruktorzy zajęć dodatkowych, artyści
Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej • ,,Moliki Książkowe” – promowanie czytelnictwa wśród dzieci

• ,,Sześć obrazów dla sześciolatka” – poznajemy słynne obrazy

• ,,Stopklatka” – warsztaty – tworzenie animacji poklatkowej

• ,,Ceramika” – cykliczne zajęcia rzeźbiarskie

• ,,Nasze książeczki” – projekt edukacyjny

• ,,Kownacka Dzieciom” – projekt edukacyjny

• ,,Praca z gliną, prace przestrzenne” – warsztaty w Królikarni

 

Dzieci z wszystkich grup Koordynator, nauczyciele, instruktorzy zajęć
Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim • Udział w konkursach między przedszkolnych na szczeblu dzielnicowym i miejskim – Konkurs Kolęd, Przegląd Artystyczny Mokotowa, Między przedszkolny Konkurs Plastyczny, Konkurs Recytatorski

• ,,Cała Polska czyta Dzieciom”

 

Dzieci z wszystkich grup Koordynator, nauczyciele, rodzice, instruktorzy zajęć
Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kulturowych, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych • ,,Moliki Książkowe” – roczny projekt współpracy przedszkola z Biblioteką Multimedialną (promowanie czytelnictwa)

• ,,Sześć obrazów dla sześciolatka” – półroczny projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Fala Kultury”

• ,,Kownacka Dzieciom” – roczny projekt we współpracy z Muzeum Książki Dziecięcej

• ,,Wielka Sztuka w małych rękach” – kontynuacja programu – współpraca z Królikarnią (roczny cykl zajęć wokół wystaw rzeźby nowoczesnej)

 

Dzieci z wszystkich grup, rodzice Koordynator, nauczyciele, pracownicy Biblioteki Multimedialnej, pracownicy ,,Królikarni”, pracownicy Stowarzyszenia ,,Fala Kultury”,

Pracownicy Muzeum Książki Dziecięcej

Doskonalenie kadry nauczycielskiej w tym Koordynatora Edukacji Kulturalnej w Przedszkolu Spotkania, szkolenia i warsztaty dla Koordynatorów Edukacji Kulturalnej Koordynator, nauczyciele Osoby upoważnione do prowadzenia szkoleń, spotkań i warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej

 

 

 

Efekty realizacji programu:

 

 • przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
 • rozwój osobowości w aspekcie kreatywności, wrażliwości, tolerancji
 • Integracja środowiska, promocja dzielnicy, miasta
 • stworzenie alternatywy do braku pomysłów na zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin
 • współpraca Przedszkola z instytucjami kultury (Biblioteka Multimedialna, Muzeum Rzeźby, Muzeum Książki Dziecięcej)
 • podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dziedzinie
 • skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej.

 

 

 

 

Ewaluacja:

Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania. Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez koordynatora edukacji kulturalnej oraz nauczycielki z poszczególnych grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych.

 

OBSZAR EWALUACJI FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
Stopień realizacji programu

 

Ankieta dla nauczycieli koordynator Czerwiec 2020, 2021, 2022
Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych

 

Karty wycieczek koordynator Czerwiec 2020, 2021, 2022
Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym

 

Analiza zapisów w dziennikach Dyrektor Czerwiec 2020, 2021, 2022

 

 

Podmioty współpracujące:

 • Biblioteka Multimedialna
 • Muzeum Rzeźby ,,Królikarnia”
 • Muzeum Książki Dziecięcej
 • Współpraca z arteterapeutą
 • Stowarzyszenie ,,Fala Kultury”
 • Instytucje Użyteczności Publicznej
 • Organizatorzy akcji charytatywnych
 • Muzeum Narodowe
 • Pałac w Wilanowie
 • Pałac ,,Łazienki Królewskie”
 • Współpraca z animatorami kultury – teatrzyki
 • Współpraca z rodzicami

Finansowanie:

 • Program finansowany w ramach posiadanych środków przedszkola i sponsoringu oraz przy współpracy z Radą Rodziców.

 

Program opracowała: Danuta Kutrzepa (Koordynator Edukacji Kulturalnej w Przedszkolu)

 

Program zatwierdzony do realizacji podczas Rady Pedagogicznej w dniu:

 

Rada Pedagogiczna:                                                                                                       Dyrektor Przedszkola: