Polityka ochrony dzieci

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 28 W WARSZAWIE

W dokumencie ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane są:
procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników,
zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku,
zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami,
zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

Preambuła

Dokument “Polityki ochrony dzieci” w Przedszkolu nr 28 w Warszawie powstał, by zapewnić wychowankom naszego przedszkola harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników naszego przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie! Realizując te wszystkie cele pracownicy działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

Rozdział I

Objaśnienie terminów:

Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wolontariusze oraz stażyści.

Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).

Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę, co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zaniedbywanie dziecka przez osoby zobowiązane do opieki nad nim.

Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.

Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.

Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Rozdział II

Procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników.

Procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka poza przedszkolem:

Pracownik przedszkola podejrzewający krzywdzenie dziecka niezwłocznie informuje o swoich spostrzeżeniach pracowników mających kontakt z dzieckiem, w celu zebrania i porównania informacji. Po zgromadzeniu informacji pracownik zgłasza podejrzenie dyrektorowi placówki.

Dyrektor decyduje, czy sytuacja wymaga dokładnej diagnozy, informuje o zaistniałym problemie psychologa, sprawującego opiekę psychologiczną w przedszkolu (psycholog dokonuje obserwacji dziecka i sporządza diagnozę).

W przypadku potwierdzenia podejrzeń dyrektor i psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. Jeżeli z rozmowy wynika, że dziecko jest krzywdzone w środowisku rodzinnym dyrektor zawiadamia policję, wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz prokuraturę rejonową o popełnieniu przestępstwa. Równolegle powiadamia pracownika socjalnego w rejonie. Jeżeli z rozmowy wyraźnie nie wynika, że dziecko jest krzywdzone, dyrektor kieruje wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka do sądu opiekuńczego.

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przedszkolu przez pracownika placówki:

Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w przedszkolu zgłasza problem dyrektorowi przedszkola. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikami przedszkola na temat zdarzenia. Następnie zarządza obserwację pracy osoby podejrzanej o krzywdzenie (odsuwa pracownika od bezpośredniej pracy z dziećmi do czasu wyjaśnienia zdarzenia). Kolejnym krokiem jest rozmowa dyrektora z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia: przekazanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń, analiza zebranych danych, oraz zaplanowanie razem z podejrzanym pracownikiem dalszych działań mających na celu uchronienie dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu.

W przypadku, gdy pracownik jest podejrzany o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne podejmuje się ponadto poniższe działania:
– przeprowadzenie konsultacji psychologicznej,
– powiadomienie rodziców o krzywdzeniu dziecka,
– powiadomienie prokuratury.

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przedszkolu przez rówieśników:

Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w przedszkolu przez rówieśników lub krzywdzone dziecko zgłasza problem wychowawcy grupy. Wychowawca powinien przeprowadzić dokładną rozmowę z osobą poszkodowaną jak i zarówno z dziećmi oskarżonymi o krzywdzenie swojego kolegi, bądź koleżanki. Po przeprowadzeniu takich rozmów wychowawca powinien opracować plan pomocowy dziecku by wyeliminować zachowania niepożądane w grupie. W przypadku bardziej skomplikowanym wychowawca powinien zgłosić problem dyrektorowi przedszkola. Dyrektor omawia problem na zebraniu rady pedagogicznej i wraz z nauczycielami podejmuje dalsze kroki działania by rozwiązać problem.

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku:

Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

Rozdział IV

Zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami.

W naszym przedszkolu dzieci nie mają dostępu do Internetu.

Jednak, jeśli zaistnieje taka konieczność przedszkole zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, będzie zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności przedszkole zobowiązane jest zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy będzie wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola. Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Nauczyciel będzie miał za zadanie przeprowadzić cykl zajęć na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozdział V

Zasady bezpiecznych relacji personel placówki–dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

Kodeks postępowania określa, jakie zachowania pracowników są dozwolone, a jakie są niedozwolone w stosunku do dziecka:

Posiłki – dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest stosowane. Dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby z pomocą nauczyciela. Dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach.

Wspólna aktywność – Istnieje dowolność udziału w proponowanych dzieciom aktywnościach i działaniach. Dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności. Zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości dzieci. Ograniczenia dzieci są akceptowane. Zawsze nad dziećmi sprawowana jest opieka nauczyciela. Przedstawiciele firm i instytucji mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, koncerty, wycieczki) są sprawdzani pod względem wiarygodności.

Zabawa swobodna – dzieci są obserwowane pod względem zachowania wskazującego na krzywdzenie – procedury.

Odpoczynek – W przedszkolu jest odpowiednia pora przeznaczona na odpoczynek. Dzieci 3-letnie nie są zobligowane do spania, jednak są zachęcane do odpoczynku. Nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są respektowane i zaspokajane są ich potrzeby w tym względzie.

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu – obcy nie mają wstępu na ogród przedszkola. Nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi. Nauczyciele i personel pomocniczy monitorują otoczenie przedszkola podczas pobytu dzieci na ogrodzie, czy na placu zabaw. Podczas spacerów, wycieczek nauczyciele i personel pomocniczy nie dopuszczają do kontaktów dzieci z osobami obcymi.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci – karta zgłoszenia dziecka do przedszkola nr 28 zawiera informacje o osobach upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka (dane osobowe osób odbierających są sprawdzane przez nauczycielki).

Relacje dziecko–rodzic poddawane są obserwacji nauczyciela pod kątem krzywdzenia.

Szczegółowe zasady odbierania dziecka z przedszkola określa Statut Przedszkola.

Język i równe traktowanie – dzieci nie są etykietowane, nie są przezywane, możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.

Dyscyplina – dzieci są wdrażane do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania. Dzieci są zapoznawane z konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych w przedszkolu.

Jednolitość metod wychowawczych – dzieci, nauczyciele i personel znają zasady panujące w przedszkolu. Wobec dzieci stosowane są konsekwencje, a nie kary.

Rozdział VI

Monitoring stosowania Polityki

Dyrektor przedszkola wyznacza Danutę Kutrzepa jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie niniejszej Polityki w Przedszkolu nr 28 w Warszawie. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki przeprowadza wśród pracowników przedszkola ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki analizuje wypełnione ankiety i sporządza raport z monitoringu. Gdy zachodzi taka potrzeba Dyrektor/rada pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Polityki.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników. Polityka i zasady ochrony dzieci, obowiązują wszystkich pracowników, a znajomość jej treści potwierdzają własnoręcznym podpisem.
Polityka Ochrony Dzieci udostępniona jest każdemu rodzicowi za pomocą strony internetowej naszego przedszkola, gazetki ściennej skierowanej głównie do rodziców.

Opracowała: Danuta Kutrzepa
Koordynator programu “Chronimy dzieci”
w Przedszkolu nr 28 w Warszawie