Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 28 w Warszawie
NA LATA 2015-2020

EDUKACJA KULTURALNA
“Twórcze przedszkolaki”

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
3. Statut Przedszkola.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:
• Ciekawe świata
• Ufne w stosunku do nauczyciela i personelu pomocniczego
• Radosne
• Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola
• Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju
• Uczciwe i prawdomówne
• Odpowiedzialne i obowiązkowe
• Kulturalne i tolerancyjne
• Świadome zagrożeń
• Szanujące otaczającą nas przyrodę

Nasza misja:

W naszym przedszkolu dziecko:
• Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
• Rozwija aktywność twórczą
• Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką
• Obcuje ze sztuką
• Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
• Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości
• Poznaje swoje prawa i obowiązki
• Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

Model absolwenta przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole…

wykazuje:
• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
• umiejętność koncentracji, wytrwałość
• umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami
• samodzielność
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
• odporność na stres

posiada:
• zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
• podstawową wiedzę o świecie
• pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności

umie:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
• wykorzystywać swoją wyobraźnię do działań twórczych

rozumie i zna:
• prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
• zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
• zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska

nie obawia się:
• występować publicznie
• reprezentować grupę, przedszkole
• chwalić się swoimi pomysłami
• wykazywać inicjatywę w działaniu
• wyrażania swoich uczuć
• wyrażania siebie poprzez działania twórcze

PRZEDSZKOLE INTERESUJE SIĘ LOSAMI SWOICH ABSOLWENTÓW

poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem;

System wartości rozwijany w dziecku

• Twórczość- dziecko wyzwala swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.
• Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.
• Doskonałość– dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.
• Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.
• Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.
• Piękno – dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec, teatr) opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

Dziecko ma prawo do:

• życia i rozwoju
• swobody myśli, sumienia i wyznania
• serdecznej miłości i ciepła
• spokoju i samotności, gdy tego chce
• snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
• pomocy i ochrony przed przemocą
• pomocy ze strony dorosłych
• nauki, informacji, badania i eksperymentowania
• doświadczenia konsekwencji swego zachowania
• zdrowego żywienia
• wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
• zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
• wspólnoty i solidarności w grupie

CELE I ZADANIA:

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola.
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie
• W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
• Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
• W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

2. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
• W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
• Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

3. Zarządzanie przedszkolem.
• Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
• Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi

Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty:

1. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
2. Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.
3. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
4. Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola.
5. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
6. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
7. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
8. Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.
9. Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.
10. Upowszechnienie wiedzy i wrażliwości wśród dzieci na temat kultury w szerokim znaczeniu (muzyka, malarstwo, teatr, taniec)

METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:
• Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,
• Opowieść ruchowa,
• Gimnastyka ekspresyjna R. Labana i K. Orffa
• Metoda projektów
• Metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej Batii Strauss
• Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,
• Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania: – Wierszyki do Rysowania,
• Relaksacja (masażyki)
• Techniki parateatralne,
• Bajkoterapia,
• Zabawy paluszkowe,
• Drama,
• Pantomima,
• Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.
• Biblioterapia
• Pedagogika fascynacji
• Warsztaty interaktywne

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
• Cele wychowania i edukacji,
• Działania zorientowane na dziecko,
• Aktualne pory roku,
• Święta i uroczystości,
• Tradycje przedszkola
• Aktualne wydarzenia kulturalne
• Edukację kulturalną

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Nauczyciele najmłodszej grupy realizują Program Adaptacyjny mający na celu bezstresowe dla dziecka i rodziców przekroczenie progu przedszkola.

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:
• Bliska więź dziecka z rodzicami
• Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
• Nadopiekuńczość rodziców,
• Liberalne wychowanie,
• Małe poczucie bezpieczeństwa.

Cele adaptacji:
• Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,
• Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola,
• Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,
• Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
• Poznanie się i integracja rodziców między sobą.

Pomoc dziecku w adaptacji:
• Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
• Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
• Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,
• Cykl wizyt w przedszkolu –„drzwi otwarte” oraz „dni adaptacyjne”
• Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
• Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
• Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
• Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację
• Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
• Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: imprezy i uroczystości okolicznościowe (Jesienny festyn integracyjny, Pasowanie na przedszkolaka, Świąteczny Wieczór Kolęd, Piknik Rodzinny, warsztaty świąteczne).

Pomoc dla rodziców:
• Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
• Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),
• Wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
• Zorganizowanie spotkań w przedszkolu

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli

W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły zadaniowe:
• Ewaluacyjny,
• WDN,
• Promocji przedszkola,
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
• Szkoleniowo-warsztatowy

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą systematycznie, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
• Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego,
• Wszechstronny rozwój dziecka,
• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
• Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – edukacyjnej,
• Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
• Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
• Włączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola,
• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
• Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
• Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców,
• Zebrania grupowe – w poszczególnych grupach wiekowych,
• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
• Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
• Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej,
• Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych – okolicznościowych (koncerty, kiermasze, wystawy, galerie),
• Konkursy, wycieczki, festyny
• Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie różnych prac na rzecz przedszkola, organizowanie różnych akcji charytatywnych

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie miasta oraz dzielnicy. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:
1. Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
2. Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
5. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Stałe lub cykliczne nawiązanie współpracy z:
• Strażą miejską,
• Posterunkiem Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),
• Szkołami Podstawowowymi Nr 33 i Nr 157,
• Muzea, teatry, kina, galerie
• Placówkami przedszkolnymi na terenie Mokotowa
• Biblioteką multimedialną przy ul. Tynieckiej,
• Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Odyńca 57 oraz przy ul. Puławskiej 97,
• Ośrodkiem pomocy Społecznej,
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 7 przy ul. Narbutta65/71,
• Strażą Pożarną
• Zespołem Parkowo-muzealnym Królikarnia,
• Prasa, radio, telewizja ( media lokalne )
• Ze sponsorami
• Fundacja dzieci niczyje

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
• Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
• Prowadzenie kroniki przedszkola,
• Organizację uroczystości przedszkolnych,
• Artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
• Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej gminy oraz przedszkola,
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

DALSZE ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA:

W zakresie bazy:
• Uzupełnienie i wymiana instrumentów muzycznych
• Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych
• Zakup mebli przedszkolnych
• Systematyczne malowanie powierzchni przedszkola
• Modernizacja placu zabaw
• Zakup akcesoriów malarskich, zakup sztalug malarskich
• Bramki piłkarskie – organizacja boiska do gry w piłkę oraz innej aktywności sportowej
• Zakup parawanów do aranżacji dekoracji
• Doposażenie w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne
• Doposażenie poszczególnych stałych i ruchomych kącików zabaw

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
• Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje, organizowanie szkoleń w ramach koleżeńskiej pomocy
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
• Organizacja pikników rodzinnych.
• Udział w akcjach charytatywnych
• Zapraszanie ciekawych inspirujących osób do przedszkola: muzyk, sportowiec, malarz, poeta, rzeźbiarz…
• Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi w celu promowania przedszkola i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.
• Współpracowanie z nauczycielami innych placówek oświatowych w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.
• Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych